Konkursy na stanowiska pracy


Klauzula Informacyjna – Proces Rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, o tym, że:

W celu udziału w procesie rekrutacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Burmistrza Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Dodatkowo informujemy o tym, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować sięzAdministratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail:um@um.bielawa.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

5. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w toku obecnych naborów odbywa się w oparciu o:

- przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach

- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji. W razie konieczności dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych,  dane będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną przewidzianą w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

8. Odbiorcami Państwa danych, będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Bielawa, dnia 24.05.2018r.

ZARZĄDZENIE NR 41/24 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

28‑02‑2024 17:17:56

ZARZĄDZENIE NR 41/24 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie oraz Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej

16‑02‑2024 11:03:06

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE
ogłasza konkurs
na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej

23‑01‑2024 12:58:43

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE
ogłasza konkurs
na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej

09‑01‑2024 12:13:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Biurze Rady Miejskiej

12‑12‑2023 13:10:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na stanowisko podinspektora w referacie rachunkowości budżetowej - płace

07‑12‑2023 15:52:06
Dokumenty:
Plik pdf konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej.pdf
07‑12‑2023 15:54:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula Rekrutacja do konkursu pod ogłoszenie.pdf
07‑12‑2023 15:54:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o wynikach konkursu (podinspektor w Ref. Rachunkowości Budżetowej).pdf
22‑01‑2024 14:19:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej

12‑11‑2023 21:52:49
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula Rekrutacja do konkursu pod ogłoszenie.pdf
12‑11‑2023 21:54:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf konkurs na stanowisko młodszy referent w Ref. Gospodarki Przestrzennej.pdf
12‑11‑2023 21:54:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Referacie Infrastruktury Technicznej

21‑09‑2023 14:04:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo - Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” z siedzibą w Bielawie

11‑07‑2023 22:31:53

Prezes Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego

SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo - Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” z siedzibą w Bielawie ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa

 

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) spełnienie jednego z warunków, wymienionych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.):

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości,

• wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów

b) obywatelstwo polskie, jak również obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych,

b) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,

c) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów: Płatnik, Bestia oraz systemu finansowo-księgowego dla księgowości budżetowej,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

f) dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,

g) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

e) organizowanie i kontrolowanie obiegu dokumentów księgowych niezbędnych w rachunkowości, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,

f) bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych,

g) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,

h) rozliczanie inwentaryzacji,

i) przygotowywanie materiałów dotyczących projektu budżetu Związku i jego zmian,

j) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów Związku,

k) sporządzanie informacji i analiz wykonania budżetu oraz wniosków wynikających z tych analiz,

l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym m. in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,

m) opracowywanie projektów uchwał Zarządu i Zgromadzenia dotyczących spraw budżetowo-finansowych,

n) przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej,

o) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

p) prowadzenie obsługi płacowej oraz ubezpieczeniowej Związku , w tym w szczególności:

• sporządzanie listy płac wynagrodzeń,

• przygotowanie wynagrodzeń do wypłaty w systemie bankowości Związku,

• sporządzanie i przekazywanie do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentacji ubezpieczeniowej.

r) archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku.

 

4. Zakres odpowiedzialności

 

5. Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat

 

6. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: sierpień 2023 r.

 

7. Miejsce i warunki pracy na stanowisku:

a) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, ul Piastowska 1, 58-260 Bielawa

b) pomieszczenie biurowe spełniające wymagania bhp, praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

c) budynek jest wyposażony w zewnętrzną platformę schodową, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu niedostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

8. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

e) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające trwające zatrudnienie),

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

j) dodatkowe dokumenty według uznania kandydata,

k) oświadczenie RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach do celów rekrutacji na stanowisko Głównego Księgowego Związku. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia niniejszego naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” – nie dotyczy.

10. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej hasłem „Nabór kandydatów - Główny Księgowy Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”” w terminie do dnia 28 lipca 2023 roku w siedzibie Związku (budynek Urzędu Miejskiego w Bielawie), ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa pok. nr 1, lub pocztą na adres Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa z dopiskiem „Nabór kandydatów - Główny Księgowy Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY””, decyduje data wpływu listu poleconego do siedziby związku. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Inne informacje:

a) Postępowanie konkursowe przeprowadzi Zarząd Związku w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie sprawdzone czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzję o dopuszczeniu do II etapu. W drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami oraz dokona zostanie ostateczna ocena kandydatów.

b) Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej indywidualnie – drogą telefoniczną.

c) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych oraz nie zostały wybrane do zatrudnienia będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W okresie tym w/w osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po wskazanym czasie w sytuacji nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone.

d) Prezes Zarządu Związku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Karcz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo - Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

12‑05‑2023 11:54:40

Prezes Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego

SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo - Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” z siedzibą w Bielawie ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa

 

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) spełnienie jednego z warunków, wymienionych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.):

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości,

• wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów

b) obywatelstwo polskie, jak również obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia,

f) brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych,

b) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,

c) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów: Płatnik, Bestia oraz systemu finansowo-księgowego dla księgowości budżetowej,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

f) dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,

g) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

e) organizowanie i kontrolowanie obiegu dokumentów księgowych niezbędnych w rachunkowości, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,

f) bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych,

g) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,

h) rozliczanie inwentaryzacji,

i) przygotowywanie materiałów dotyczących projektu budżetu Związku i jego zmian,

j) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów Związku,

k) sporządzanie informacji i analiz wykonania budżetu oraz wniosków wynikających z tych analiz,

l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym m. in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,

m) opracowywanie projektów uchwał Zarządu i Zgromadzenia dotyczących spraw budżetowo-finansowych,

n) przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej,

o) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

p) prowadzenie obsługi płacowej oraz ubezpieczeniowej Związku , w tym w szczególności:

• sporządzanie listy płac wynagrodzeń,

• przygotowanie wynagrodzeń do wypłaty w systemie bankowości Związku,

• sporządzanie i przekazywanie do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentacji ubezpieczeniowej.

r) archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku.

 

4. Zakres odpowiedzialności

 

5. Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat

 

6. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: czerwiec 2023 r.

 

7. Miejsce i warunki pracy na stanowisku:

a) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, ul Piastowska 1, 58-260 Bielawa

b) pomieszczenie biurowe spełniające wymagania bhp, praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

c) budynek jest wyposażony w zewnętrzną platformę schodową, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu niedostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

8. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

e) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające trwające zatrudnienie),

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

j) dodatkowe dokumenty według uznania kandydata,

k) oświadczenie RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach do celów rekrutacji na stanowisko Głównego Księgowego Związku. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia niniejszego naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” – nie dotyczy.

10. Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej hasłem „Nabór kandydatów - Główny Księgowy Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”” w terminie do dnia 26 maja 2023 roku w siedzibie Związku (budynek Urzędu Miejskiego w Bielawie), ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa pok. nr 1, lub pocztą na adres Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” ul. Piastowska 1, 58-260 Bielawa z dopiskiem „Nabór kandydatów - Główny Księgowy Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY””, decyduje data wpływu listu poleconego do siedziby związku. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Inne informacje:

a) Postępowanie konkursowe przeprowadzi Zarząd Związku w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie sprawdzone czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzję o dopuszczeniu do II etapu. W drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami oraz dokona zostanie ostateczna ocena kandydatów.

b) Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej indywidualnie – drogą telefoniczną.

c) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych oraz nie zostały wybrane do zatrudnienia będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W okresie tym w/w osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po wskazanym czasie w sytuacji nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone.

d) Prezes Zarządu Związku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Karcz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 97 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Foltyńska , w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2024 17:21:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie