Konkursy na stanowiska pracy


Klauzula Informacyjna – Proces Rekrutacji

24‑05‑2018 11:04:10

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, o tym, że:

W celu udziału w procesie rekrutacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Burmistrza Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Dodatkowo informujemy o tym, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować sięzAdministratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail:um@um.bielawa.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

5. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w toku obecnych naborów odbywa się w oparciu o:

- przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach

- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji. W razie konieczności dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych,  dane będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną przewidzianą w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

8. Odbiorcami Państwa danych, będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Bielawa, dnia 24.05.2018r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie

04‑01‑2023 14:31:27
ZARZĄDZENIE NR 5/23 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko informatyk w Referacie Informatyki

20‑05‑2022 10:49:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej

17‑03‑2022 12:20:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko młodszego referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej

09‑02‑2022 09:50:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej

21‑12‑2021 15:00:11
URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Mieniem

08‑07‑2021 08:59:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 86 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Foltyńska , w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2023 14:34:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie