Konkursy na stanowiska pracy


Klauzula Informacyjna – Proces Rekrutacji

24‑05‑2018 11:04:10

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, o tym, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa ,zwany dalej: "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się zAdministratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail:

um@um.bielawa.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779

2.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody(art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie.

3. Odbiorcą Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie konieczności dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych,  dane będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną przewidzianą w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

6.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

7.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

8.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Bielawa, dnia 24.05.2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień

07‑02‑2020 08:40:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień

07‑02‑2020 08:35:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej

21‑01‑2020 13:56:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień

16‑01‑2020 13:26:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień

15‑01‑2020 09:24:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej

18‑12‑2019 13:26:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej

19‑11‑2019 15:53:42
Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Bielawie

12‑11‑2019 12:06:45
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Bielawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta w Referacie Inwesycji i Zamówień w Urzędzie Miejskim w Bielawie

12‑11‑2019 12:04:44
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko referenta w Referacie Inwesycji i Zamówień w Urzędzie Miejskim w Bielawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 50 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Foltyńska , w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2020 08:54:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie