Skargi, wnioski i petycje


Petycja 2/2023

16‑11‑2023 12:25:59
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petyci Przewidywany termin załatwienia sprawy
  Petycja w sprawie reparacji od Niemiec 13.11.2023r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja 1/2023

24‑10‑2023 10:19:03
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petyci Przewidywany termin załatwienia sprawy
  Sprzeciw mieszkańców i sympatyków Bielawy wobec budowy toru treningowo-wyścigowego dla kolarstwa szosowego i obiektu hotelarskiego na Łysej Górze w Bielawie 13.10.2023r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Skargi i wnioski

30‑08‑2017 10:14:49

Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę.
Petycje, skargi i wnioski można kierować w szczególności do organów państwowych ( np. do ministra, wojewody ) oraz do organów samorządu terytorialnego ( np. do burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : art. 63 Konstytucji oraz art.221 k.p.a.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Podstawa prawna: art.227 k.p.a.

Burmistrz Miasta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 13.00 - 15.30 w budynku przy pl. Wolności 1. II Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 15.45, I Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 13.00 - 15.45

Zarządzenie Burmistrza dot. skarg i wniosków  

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycje

30‑08‑2017 10:22:35

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji – adresatem może być Burmistrz lub Rada Miasta

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 1/2021

15‑09‑2021 14:06:21
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petyci Przewidywany termin załatwienia sprawy
ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. Przeprowadzenie lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej i umożliwienie podjęcia decyzji przez lokalną społeczność dot. budowy elektrociepłowni opalanej paliwami "RDF" pochodzącymi z przetworzonych odpadów komunalnych 08.09.2021r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 1/2019

25‑04‑2019 11:27:38

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Data  złożenia petycji

Przewidywany  termin załatwienia sprawy

 

1. Pan
Dr Bogusław J.Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja

2. Pan Adam Szulc
Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

umieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu mikroporady

25.05.2019

zgodnie z art.10 ust.1 o petycjach , nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji

 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycja nr 1/2016

25‑04‑2019 11:21:50

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

Data  złożenia petycji

Przewidywany  termin załatwienia sprawy

 

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

Zwrócenie się z żądaniem podjęcia działań zmierzających do wdrożenia skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta Bielawa

15.03.2016

zgodnie z art.10 ust.1 o petycjach , nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia petycji

 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach w 2021 roku.

07‑06‑2022 11:25:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach w 2020 roku.

17‑06‑2021 12:30:30
Roczna zbiorcza informacja o petycjach w 2020 roku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach w 2019 roku.

30‑06‑2020 10:38:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  05‑10‑2016 12:39:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  05‑10‑2016 12:39:10
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2023 12:27:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie