Konkursy na stanowiska pracy


Klauzula Informacyjna – Proces Rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, o tym, że:

W celu udziału w procesie rekrutacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Burmistrza Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Dodatkowo informujemy o tym, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować sięzAdministratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail:um@um.bielawa.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacji.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

5. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w toku obecnych naborów odbywa się w oparciu o:

- przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach

- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji. W razie konieczności dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych,  dane będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną przewidzianą w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

8. Odbiorcami Państwa danych, będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Bielawa, dnia 24.05.2018r.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Rachunkowości Budżetowej

11‑06‑2024 12:22:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Rachunkowości Budżetowej

28‑06‑2024 14:10:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie

26‑06‑2024 12:06:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień

26‑06‑2024 12:05:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej

24‑06‑2024 13:37:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej

17‑05‑2024 11:43:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Prezes Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo - Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” z siedzibą w Bielawie

05‑06‑2024 22:06:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 41/24 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

28‑02‑2024 17:17:56

ZARZĄDZENIE NR 41/24 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie oraz Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej

16‑02‑2024 11:03:06

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE
ogłasza konkurs
na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej

19‑03‑2024 14:15:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 115 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Foltyńska , w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Data ostatniej aktualizacji:
28‑06‑2024 14:11:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie