Komunikaty


„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”.

19‑07‑2024 10:30:11

logo

Gminom: Ząbkowice Śląskie, Bielawa, Strzelin i Złoty Stok przyznano dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”.

Projekt realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działanie 1.3 Cyfryzacja usług publicznych.

Kluczowym elementem projektu jest wykonanie aplikacji mobilnej, która zintegruje systemy informatyczne posiadane przez partnerów projektu i dzięki temu umożliwi świadczenie usług cyfrowych. Projekt pozwoli mieszkańcom czerpać korzyści z szerokiego zakresu e-usług publicznych w obszarze danych przestrzennych, w tym również zakończonych dokonaniem epłatności. Stworzenie systemu informacji geograficznej (GIS) ma na celu realizować zadania z zakresu zarządzania, przechowywania i obsługi informacji przestrzennych, oraz pozwalać na ich udostępnianie.

Zakres projektu uwzględnia konieczność wymiany kluczowej infrastruktury serwerowo-sprzętowej.

Liderem projektu jest Gmina Ząbkowice Śląskie, a pozostałymi partnerami w projekcie są: Gmina Bielawa, Gmina Strzelin i Gmina Złoty Stok. Projekt zapewnia pomoc organom Gmin partnerskich w wykonywaniu zadań z korzyścią dla ich mieszkańców.

Cel projektu to elektronizacja jak największej ilości spraw dotychczas załatwianych w sposób „papierowy” aby osoby prywatne, jak i firmy mogły korzystać z tańszych, lepszych jakościowo i bardziej niezawodnych usług internetowych. W ramach rozwoju publicznych e-usług dąży się do realizacji tzw. e-urzędów. Działanie e-urzędu gwarantuje społeczeństwu dostęp do usług publicznych bez ograniczeń, niezależnie od czasu i miejsca przebywania.

 Wartość Projektu: 9 918 813,97 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych 97/100)

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 5 644 853,48 PLN

W tym:

·         Gmina Ząbkowice Śląskie 1 297 867,20 PLN

·         Gmina Bielawa 2 271 492,30 PLN

·         Gmina Strzelin 1 001 967,26 PLN

·         Gmina Złoty Stok 1 073 526,72 PLN 


#FunduszeUE
Logoryp projektu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka Publicznego nr 3 "Żyrafka" w Bielawie

29‑04‑2024 10:00:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

29‑02‑2024 08:30:43
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”.


Równocześnie stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”. 


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (zwana także Strategią ZIT) obejmuje zintegrowane podejście w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dąży do stworzenia spójnego układu przestrzennego, z głównym ośrodkiem miejskim i powiązanym z nim funkcjonalnym otoczeniem. Zakłada podjęcie inwestycji ponadlokalnych, które będą odpowiedzią na określone w diagnozie problemy, ale jednocześnie pomogą rozwijać potencjał i wzmacniać relacje powiązań funkcjonalnych. 


Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu.


Z treścią projektu Strategii wraz z prognozą można zapoznać się w Biurze ZIT POF, Rynek 55/15, 58-200 Dzierżoniów oraz na stronie internetowej http://www.stowarzyszeniezd.pl

Oraz na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:
    • w Kłodzku w Starostwie Powiatowym, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1. dnia 14 marca 2024 roku, godzina 9.00 do 10.30,
    • w Dzierżoniowie w siedzibie Biura ZIT POF, adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 55 pokój nr 15 dnia 14 marca 2024 roku, godzina 13.00 – 14.30.

 
Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 29.02.2024 r. do dnia 21.03.2024 r. 
    • w formie pisemnej na adres: Biuro ZIT POF, Rynek 55/15, 58-200 Dzierżoniów,
    • ustnie do protokołu w Biurze ZIT POF,
    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Lider ZIT POF. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.doba.pl. 
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (dalej ZIT POF)

09‑02‑2024 09:21:21

Proces konsultacji społecznych realizowany był na podstawie 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji społecznych zostało opublikowane na stronach Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) gmin i powiatów tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13.
Do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF) zaproszono:

• Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
• Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych.
• Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
• Organizacje badawcze i uniwersytety.
• Inne właściwe zainteresowane stron.

Projekt Strategii ZIT POF w wersji elektronicznej dostępny był pod linkiem https://efficon.pl/szitpof.pdf. Ponadto w wersji drukowanej dokumenty dostępne były w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.
Uwagi i opinie do projektu Strategii ZIT POF można było zgłaszać w terminie od 21.12.2023 r. od godz. 15.00 do 26.01.2024 do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/.

W takcie konsultacji społecznych zorganizowano 3 spotkania konsultacyjne. Spotkania odbyły się według następującego harmonogramu:
• Spotkanie w Dzierżoniowie, które odbyło się w dniu 15.01.2024 r., godz. 10.00-12.00, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 sala 107, sala posiedzeń komisji Rady.
• Spotkanie w Ząbkowicach Śląskich, które odbyło się w dniu 15.01.2024 r., godz. 13.00-15.00, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5, sala konferencyjna.
• Spotkanie w Kłodzku, które odbyło się w dniu 16.01.2024 r., godz. 10.00-12.00, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1.

Zgłaszając uwagi i opinie do projektu Strategii ZIT POF należało brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy,
2. Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska,
3. Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027,
4. Programu Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027,

W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do projektu dokumentu.
Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych została przekazana interesariuszom za pośrednictwem stron internetowych gmin i powiatów tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13.
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (dalej ZIT POF) - plik pdf 118 KB

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Strategii ZIT POF

21‑12‑2023 08:44:10
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego, samorządy tworzące Południowy Obszar Funkcjonalny zapraszają:


1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych, 
3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
5. Inne właściwe zainteresowane strony. 
do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF)


Projekt Strategii ZIT POF 2021-2027 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem  https://zitpof.webankieta.pl/, a w wersji drukowanej w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58 - 200 Dzierżoniów. 


Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 21.12.2023 r. od godz. 15.00 do 26.01.2024 do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/


Uwagi lub opinie zgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/ nie będą brane pod uwagę.


W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT POF oraz przeprowadzona zostanie dyskusja. 


Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu: 
1. Dzierżoniów - 15.01.2024 r, godz. 10.00 - 12.00 – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 sala 107, sala posiedzeń komisji Rady.
2. Ząbkowice Śląskie – 15.01.2024 r, godz. 13.00 - 15.00 - Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5, sala konferencyjna.  
3. Kłodzko - 16.01.2024 r, godz. 10.00 – 12.00 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1.


Zgłaszając uwagi i opinie należy brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy
2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027
5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027


Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie Strategii ZIT POF. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13  

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze do Rady ZIT POF

03‑07‑2023 12:15:55
 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

 

Nabór na członków Rady ZIT POF rozpoczyna się 03 lipca 2023 r. i zakończy się 24 lipca 2023 r.


Dokumenty:

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU DO RADY ZIT POF

OGŁOSZENIE O NABORZE DO RADY ZIT POF

ZASADY NABORU DO RADY ZIT POF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO RADY ZIT POF

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o wydłużeniu naboru do Rady ZIT POF

25‑07‑2023 09:12:24
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r zaproszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027, w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady, informujemy, że termin naboru podmiotów do Rady ZIT POF 2021-2027 został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2023 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) – zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii

18‑11‑2022 09:28:30

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,

 • społeczeństwo obywatelskie,

 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,

 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,

 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.

Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Strategia znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:

 • Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),

 • Gospodarki Wodno – Ściekowej - finansowanie z EFRR,

 • Ochrony przyrody i klimatu - finansowanie z EFRR,

 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie z EFRR,

 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny - finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),

 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,

 • Usługi Społeczne – finansowanie z EFS+.

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.

Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl.

Dziękujemy!

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bielawski Budżet Obywatelski 2022/2023 - wyniki głosowania

02‑11‑2022 11:26:59
W terminie od 1 do 30 października br., przeprowadzone zostało głosowanie, mające na celu wybór projektu, który będzie zrealizowany w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie Gminy Bielawa aż 200.000 zł.

W plebiscycie mogli brać udział mieszkańcy Bielawy, którzy ukończyli 16. rok życia. W sumie oddano 341 ważnych głosów na następujące projekty:

1. „Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim” - 287 głosów

2. „Interaktywny plac zabaw – pomóżmy dzieciom stać się małymi odkrywcami - 54 głosy

Zwycięzcą bieżącej edycji plebiscytu został zatem projekt pn. „Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim”. Jego wartość, oszacowano na 195.000 zł, dlatego też do realizacji wybrane zostanie tylko to zdanie. Już wkrótce rozpoczęte zostaną prace nad dokumentacją techniczną, która umożliwi rzeczową realizację przedsięwzięcia.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2024 10:31:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive