Infrastruktura techniczna


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

22‑11‑2022 14:58:28
w sprawie wydania dla Burmistrza Miasta Bielawa pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, pozwolenia wodnoprawnego na: 1) wykonanie urządzeń wodnych w zakresie: a) wykonania wylotu kolektora kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. nr 1082/8, obręb 0001 Północ, gmina Bielawa, b) wykonania wylotu projektwanego rowu R1 z przepustu P1 do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 1081, obręb 0001 Północ, gmina Bielawa, c) wykonania rowu trawiastego o przekroju otwartym dł. ok. 184 m i przekroju zabudowanym przepustem P1 dł. ok. 6m (dz. nr 1082/8, nr 1081, nr 997/3 obr. 0001 Północ, gm. Bielawa), 2) korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ze zlewni nr 1 i 2 poprzez projektowany rów trawiasty docelowo do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 1081, obręb 0001 Północ, gmina Bielawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

05‑09‑2022 10:57:10
W sprawie wydania dla: Państwa Małgorzaty i Radosława Rokickich, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu przydrożnego (działka nr 619/2, obręb Południe, gm. Bielawa) oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni do rowu przydrożnego znajdującego się w granicach działki nr 619/2, obręb Południe, gm. Bielawa z projektowanego budynku na dz. nr 993/12, obręb Południe gm. Bielawa.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

11‑08‑2022 11:57:50
Na wniosek Inwestora – Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, decyzji Nr 17/2022 zmieniającej własną decyzję Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, dotyczącej odcinka: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Kilińskiego – etap II, poprzez zatwierdzenie zmiennego projektu budowlanego – na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pózn. zm.), art. 72 ust. 1 pkt 10  i ust. 6, art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz 1029, z późn. zm.)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

30‑06‑2022 12:57:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

14‑06‑2022 07:42:22
Na wniosek Inwestora – Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, dotyczącej odcinka: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Kilińskiego – etap II – na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5, art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pózn. zm.),
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

21‑04‑2022 12:37:47
w sprawie wydania dla Pana Michała Andreasik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu przydrożnego (działka nr 124/2 obręb Nowa Bielawa, gm. Bielawa) oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni do rowu przydrożnego znajdującego się w granicach działki nr 124/2 obręb Nowa Bielawa, gm. Bielawa z budynku położonego przy ul. Szewskiej (dz. nr 1136/2 obręb Nowa Bielawa, gm. Bielawa)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Miasta Bielawa"

31‑03‑2022 13:36:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

11‑01‑2022 15:23:13
w prawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawngo udzielonego spółce ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o. o. z siedzibą w Pieszycach decyzją Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. znak RL.V.6223-60/10 zmienioną decyzjami Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 7 marca 2016 r. znak RL.6341.3.50.2015 oraz z dnia 14 lutego 2017 r. znak RL.6341.1.4.2017, dla którego ustalono kolejny okres obowiązywania decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2021 r. znak WR.RUZ.4210.203m.2020.KTB.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

11‑01‑2022 15:17:44
w sprawie udzielenia spółce ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o. o. z siedzibą w Pieszycach pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu pn. ECO Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie i ujętych w systsem kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego R-A1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na terenie działki nr 104/1 obręb Północ w gminie Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego nr WR.ZUZ.1.4210.316.2021.PH z dn. 18.11.2021r. w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa

29‑11‑2021 11:00:31
Informacja nr WR.ZUZ.1.4210.316.2021.HP z dn. 18.11.2021r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, w zakresie wykonania urządzeń wodnycht.j. wykonania 8 wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Bielawica(dz. 399/1, 3992 i 399/4 Obręb 0004 Nowa Bielawa m.Bielawa), likwidacji istniejących 2 kładek dla pieszych (dz. nr 399/2 i 399/3 Obre 0004 Nowa Bielawa, m.Bielawa) oraz wykonanie chodników nad potokiem Bielawica (dz. nr 399/2, 399/2 i 438/1 Obręb 0004 Nowa Bielawam.Bielawa), na korzystanie z usług wodnych t.j. odporwadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej poprzez ww. wyloty kanalizacji deszczowej do potoku Bielawica oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych t.j. budowy kładki dla pieszych na poroku Bielawica ( dz. nr 399/3 obręb 0004 Nowa Bielawa m.Bielawa) w ramach zadania "przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Nowobielawskiej i Sowiej w m.Bielawa".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 25 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Cisowska , w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2022 15:13:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive