Programy i plany


Program Ochrony Środowiska

20‑06‑2018 14:02:16

Uchwała Nr 21/188/16
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) i art. 17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 21, poz. 888, poz. 1232, poz. 1238 z 2014r., poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 1045, poz. 1070, poz. 1223, poz. 1434, poz.1593, poz. 1688, Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/221/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dragan

 

Uzasadnienie

Obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 -ze zm).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 w/w ustawy organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniające następujące wymagania: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekoniomiczne i środki finansowe.

W związku z powyższym został sporządzony Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022. Wyznacza on cele i główne kierunki działania służące poprawie stanu środowiska na terenie gminy.

Projekt Programu uzyskał opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w piśmie nr WSI.410.663.2015.KM z dnia 23.12.2015r. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w postanowieniu nr ZNS.9011.3.1862.2015.DG z dnia 01.12.2015r. o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego Uchwałą nr 57/128/15 z dnia 7.12.2015r.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Jarosz
email: jtarkowska@um.bielawa.pl tel.:748328758
, w dniu:  12‑09‑2017 09:47:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  12‑09‑2017 09:47:35
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2018 14:03:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive