Komunikaty


Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) – zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii

18‑11‑2022 09:28:30

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,

 • społeczeństwo obywatelskie,

 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,

 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,

 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.

Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Strategia znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:

 • Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),

 • Gospodarki Wodno – Ściekowej - finansowanie z EFRR,

 • Ochrony przyrody i klimatu - finansowanie z EFRR,

 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie z EFRR,

 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny - finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),

 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,

 • Usługi Społeczne – finansowanie z EFS+.

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.

Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl.

Dziękujemy!

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bielawski Budżet Obywatelski 2022/2023 - wyniki głosowania

02‑11‑2022 11:26:59
W terminie od 1 do 30 października br., przeprowadzone zostało głosowanie, mające na celu wybór projektu, który będzie zrealizowany w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie Gminy Bielawa aż 200.000 zł.

W plebiscycie mogli brać udział mieszkańcy Bielawy, którzy ukończyli 16. rok życia. W sumie oddano 341 ważnych głosów na następujące projekty:

1. „Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim” - 287 głosów

2. „Interaktywny plac zabaw – pomóżmy dzieciom stać się małymi odkrywcami - 54 głosy

Zwycięzcą bieżącej edycji plebiscytu został zatem projekt pn. „Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim”. Jego wartość, oszacowano na 195.000 zł, dlatego też do realizacji wybrane zostanie tylko to zdanie. Już wkrótce rozpoczęte zostaną prace nad dokumentacją techniczną, która umożliwi rzeczową realizację przedsięwzięcia.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

24‑08‑2022 10:39:30
dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Bielawa w dniach od 29 sierpnia 2022 do 30 września 2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 195/22 Burmistrza Miasta Bielawa z dn. 20 lipca 2022r.

26‑07‑2022 12:44:48
Informacja o dokonaniu wyboru oferty, złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2026r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w spr. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2026r.

23‑06‑2022 08:06:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022 r.

06‑06‑2022 08:39:30
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w spr. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022r.

02‑06‑2022 14:51:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki)

30‑05‑2022 15:18:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030 - Obwieszczenie

24‑09‑2021 09:19:22

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Obwieszczenie

 

Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

 

Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska ogłasza konsultacje projektu

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Na stronie publikacja:

 • Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
 • Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
 • Formularza zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu konsultacji)

Poniżej znajdą Państwo:

1. Projekt Strategii: http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

2. Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

3. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 PROJEKT - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

4. Formularz na zgłoszenie zmian: FormularzPSARDkonsultacje

5. Harmonogram konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

1 i 15 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje online, linki do spotkań poniżej:

1 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNhNzQ3ZjItYmFmNC00MWEwLWI5ZWUtMjhiZDVjYjk2Y2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

 

 

15 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM0ZGEwYzQtMTFkYi00YjFlLWE1MDYtZjY5ZjA4ODE1OGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

W dniach 8 i 22 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2 w Dzierżoniowie.

Ponadto istnieje możliwość wglądu do wymienionych dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz możliwość wypełnienia i zostawienia formularza z uwagami od 24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku w godz. 9.00 – 15.00. Złożenie formularza bezpośrednio w  biurach podawczych urzędów Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej oraz Starostwie Powiatowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i udziału w konsultacjach!

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacj o konsultacjach społecznych dotyczących Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030

28‑07‑2021 10:31:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2022 09:29:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie