Komunikaty


PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030 - Obwieszczenie

24‑09‑2021 09:19:22

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Obwieszczenie

 

Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

 

Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska ogłasza konsultacje projektu

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Na stronie publikacja:

  • Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
  • Formularza zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu konsultacji)

Poniżej znajdą Państwo:

1. Projekt Strategii: http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

2. Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

3. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 PROJEKT - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

4. Formularz na zgłoszenie zmian: FormularzPSARDkonsultacje

5. Harmonogram konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

1 i 15 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje online, linki do spotkań poniżej:

1 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNhNzQ3ZjItYmFmNC00MWEwLWI5ZWUtMjhiZDVjYjk2Y2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

 

 

15 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM0ZGEwYzQtMTFkYi00YjFlLWE1MDYtZjY5ZjA4ODE1OGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

W dniach 8 i 22 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2 w Dzierżoniowie.

Ponadto istnieje możliwość wglądu do wymienionych dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz możliwość wypełnienia i zostawienia formularza z uwagami od 24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku w godz. 9.00 – 15.00. Złożenie formularza bezpośrednio w  biurach podawczych urzędów Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej oraz Starostwie Powiatowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i udziału w konsultacjach!

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacj o konsultacjach społecznych dotyczących Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030

28‑07‑2021 10:31:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie w sprawie limitu osób uczestniczących w uroczystości zawarcia małżeństwa

01‑06‑2021 12:07:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

22‑02‑2021 10:05:41

Burmistrz Miasta Bielawa, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247) w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 06/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem i opracowaniem „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” zawiadamia się o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie: pisemnej (adres: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), elektronicznej (biuro@stowarzyszeniezd.pl) i ustnej po uprzednim kontakcie telefonicznym celem ustalenia wizyty, w terminie do 17.03.2021 r. (uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.


 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bielawski Budżet Obywatelski 2021 - Wyniki głosowania.

11‑02‑2021 13:27:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista zadań dopuszczonych przez Zespół ds. BBO pod głosowanie przez mieszkańców.

08‑01‑2021 10:12:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z dn. 23.12.2020r. znak WR.RUZ.4210.203m.2020.KTB

07‑01‑2021 11:10:13
Informacja o wszczęciu postępowania o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawneg, udzielonego decyzją Straosty Dzierzoniowskiego z dnia 19.01.2011r.( Znak RL.V.6223-60/10) zmienionego decyzją z dnia 07.03.2016r. (znak RL.6341.3.50.2015) oraz decyzją z dnia 14.02.2017r. (znak RL.6341.1.4.2017).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

25‑03‑2020 12:14:52
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bielawski Budżet Obywatelski 2020 - wyniki głosowania

13‑03‑2020 13:52:23

W terminie od 6 lutego do 8 marca br., przeprowadzone zostało głosowanie, mające na celu wybór projektu, który będzie zrealizowany w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Na ten cel w br. do wykorzystania jest aż 200.000 zł.
Przypominamy, że zespół ds. BBO do tego etapu dopuścił 3 wnioski:

1. „Bawmy się razem” - projekt dotyczy wyposażenia placu zabaw przy ul. Wiejskiej w nowoczesne urządzenia dla dzieci, również niepełnosprawnych. Znajdą się tam m.in.: piaskownica, tablice edukacyjne, tablica dzwonków rurowych oraz bębenki. Oprócz tego - bezpieczna huśtawka, tzw. bocianie gniazdo, czy trampoliny na poziomie ziemi. Dla większych dzieci dostępna będzie również piramida z lin. Na placu zabaw zamontowany zostanie także monitoring 

2. Skwer im. Eleni - w ramach projektu teren zielony, położony w pobliżu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, zostanie poddany modernizacji, w tym planuje się montaż ławeczki z postacią Eleni, a na ścianie pobliskiego budynku wielorodzinnego ma powstać mural, także z wizerunkiem Eleni. Ponadto zakupione zostaną urządzenia zabawowe dla najmłodszych dzieci. 

3. "Street-Art Festiwal" Bielawa - przedsięwzięcie polegać będzie na zorganizowaniu happeningu plenerowego, w trakcie którego zmodernizowany zostanie mural znajdujący się na betonowym murze, zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja, na wysokości Parku Miejskiego

W plebiscycie mogli brać udział mieszkańcy Bielawy, którzy ukończyli 16. rok życia. Głosowanie odbywało się elektronicznie. W sumie oddano 851 głosów, w szczególności na:

- „Bawmy się razem” - 283 głosy
- Skwer im. Eleni - 327 głosów
- "Street-Art Festiwal" - 241 głosów

Zwycięzcą tegorocznego plebiscytu został projekt pn. "Skwer im. Eleni". 

Jego łączną wartość oszacowano na 200.000 zł. Dlatego też do realizacji w bieżącym roku wybrane zostanie tylko to zdanie. Jeśli jednak w trakcie jego realizacji pojawią się istotne oszczędności po przetargowe, to wówczas pod uwagę wzięte zostaną kolejne zadania z listy, których wartość oszacowano odpowiednio na 120.000 zł („Bawmy się razem") oraz 45.000 zł ("Street-Art Festiwal").
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - wydanie decyzji

10‑02‑2020 11:25:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Raś
email: maras@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2021 09:21:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie