Komunikaty


Zarządzenie nr 195/22 Burmistrza Miasta Bielawa z dn. 20 lipca 2022r.

26‑07‑2022 12:44:48
Informacja o dokonaniu wyboru oferty, złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2026r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w spr. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2026r.

23‑06‑2022 08:06:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022 r.

06‑06‑2022 08:39:30
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie w spr. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Bielawa w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022r.

02‑06‑2022 14:51:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki)

30‑05‑2022 15:18:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030 - Obwieszczenie

24‑09‑2021 09:19:22

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Obwieszczenie

 

Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

 

Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska ogłasza konsultacje projektu

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Na stronie publikacja:

  • Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
  • Formularza zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu konsultacji)

Poniżej znajdą Państwo:

1. Projekt Strategii: http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

2. Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

3. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 PROJEKT - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

4. Formularz na zgłoszenie zmian: FormularzPSARDkonsultacje

5. Harmonogram konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

1 i 15 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje online, linki do spotkań poniżej:

1 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNhNzQ3ZjItYmFmNC00MWEwLWI5ZWUtMjhiZDVjYjk2Y2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

 

 

15 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM0ZGEwYzQtMTFkYi00YjFlLWE1MDYtZjY5ZjA4ODE1OGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

W dniach 8 i 22 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2 w Dzierżoniowie.

Ponadto istnieje możliwość wglądu do wymienionych dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz możliwość wypełnienia i zostawienia formularza z uwagami od 24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku w godz. 9.00 – 15.00. Złożenie formularza bezpośrednio w  biurach podawczych urzędów Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej oraz Starostwie Powiatowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i udziału w konsultacjach!

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacj o konsultacjach społecznych dotyczących Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030

28‑07‑2021 10:31:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie w sprawie limitu osób uczestniczących w uroczystości zawarcia małżeństwa

01‑06‑2021 12:07:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

22‑02‑2021 10:05:41

Burmistrz Miasta Bielawa, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247) w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 06/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem i opracowaniem „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” zawiadamia się o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie: pisemnej (adres: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), elektronicznej (biuro@stowarzyszeniezd.pl) i ustnej po uprzednim kontakcie telefonicznym celem ustalenia wizyty, w terminie do 17.03.2021 r. (uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.


 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bielawski Budżet Obywatelski 2021 - Wyniki głosowania.

11‑02‑2021 13:27:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Foltyńska
email: kfoltynska@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 08:57:37
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2022 12:49:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie