Infrastruktura techniczna


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

11‑08‑2022 11:57:50
Na wniosek Inwestora – Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, decyzji Nr 17/2022 zmieniającej własną decyzję Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, dotyczącej odcinka: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Kilińskiego – etap II, poprzez zatwierdzenie zmiennego projektu budowlanego – na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pózn. zm.), art. 72 ust. 1 pkt 10  i ust. 6, art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz 1029, z późn. zm.)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

30‑06‑2022 12:57:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

14‑06‑2022 07:42:22
Na wniosek Inwestora – Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Włodzimierza Lewowskiego, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, dotyczącej odcinka: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Kilińskiego – etap II – na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5, art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pózn. zm.),
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

21‑04‑2022 12:37:47
w sprawie wydania dla Pana Michała Andreasik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu przydrożnego (działka nr 124/2 obręb Nowa Bielawa, gm. Bielawa) oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni do rowu przydrożnego znajdującego się w granicach działki nr 124/2 obręb Nowa Bielawa, gm. Bielawa z budynku położonego przy ul. Szewskiej (dz. nr 1136/2 obręb Nowa Bielawa, gm. Bielawa)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Miasta Bielawa"

31‑03‑2022 13:36:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

11‑01‑2022 15:23:13
w prawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawngo udzielonego spółce ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o. o. z siedzibą w Pieszycach decyzją Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. znak RL.V.6223-60/10 zmienioną decyzjami Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 7 marca 2016 r. znak RL.6341.3.50.2015 oraz z dnia 14 lutego 2017 r. znak RL.6341.1.4.2017, dla którego ustalono kolejny okres obowiązywania decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2021 r. znak WR.RUZ.4210.203m.2020.KTB.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

11‑01‑2022 15:17:44
w sprawie udzielenia spółce ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o. o. z siedzibą w Pieszycach pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu pn. ECO Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie i ujętych w systsem kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego R-A1 za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na terenie działki nr 104/1 obręb Północ w gminie Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego nr WR.ZUZ.1.4210.316.2021.PH z dn. 18.11.2021r. w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa

29‑11‑2021 11:00:31
Informacja nr WR.ZUZ.1.4210.316.2021.HP z dn. 18.11.2021r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, w zakresie wykonania urządzeń wodnycht.j. wykonania 8 wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Bielawica(dz. 399/1, 3992 i 399/4 Obręb 0004 Nowa Bielawa m.Bielawa), likwidacji istniejących 2 kładek dla pieszych (dz. nr 399/2 i 399/3 Obre 0004 Nowa Bielawa, m.Bielawa) oraz wykonanie chodników nad potokiem Bielawica (dz. nr 399/2, 399/2 i 438/1 Obręb 0004 Nowa Bielawam.Bielawa), na korzystanie z usług wodnych t.j. odporwadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego drogi gminnej poprzez ww. wyloty kanalizacji deszczowej do potoku Bielawica oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych t.j. budowy kładki dla pieszych na poroku Bielawica ( dz. nr 399/3 obręb 0004 Nowa Bielawa m.Bielawa) w ramach zadania "przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Nowobielawskiej i Sowiej w m.Bielawa".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

09‑11‑2021 09:16:12
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław- Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowy, przebudowy i likwidacji rowów na dz. nr 235/1, 234/7, 234/5, 231/3, 100/1, 99/1, 99/3, 97/16, 97/20, 95/1 obręb 0006 Zatorze m. Dzierżoniów, dz. nr 54/1, 53/1, 51/4, 50/1, 46/1, 45/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/1, 22/1, 24/1, 25/1, 13/2 obręb 0001 Północ m. Bielawa, dz. nr 186/9, 185/1, 183/1, 182/1, 181/1, 180/3, 166/1, 167/4, 168/1, 171/1, 174/1, 173/1, 172/1, 166/2, 180/4 obręb 0003 Południe m. Pieszyce, na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania do wód oraz do urządzeń wodnych , wód opadowych lub roztopowych w terenu projektowanej drogi  do rowów przydrożnych i do potoku Brzęczek, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych w zakresie budowy obiektu mostowego M-2 na potoku Brzęczek (dz. nr 13/2 obręb 0001 Północ m. Bielawa) oraz na wykonanie robót w wodach w zakresie wykonania uubzpieczeń brzegowych i dennych na potoku Brzęczek (dz. nr 13/2 obręb 0001 Północ m. Bielawa)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

29‑10‑2021 14:40:50
w sprawie wydania dla ASSET REAL Sp. z o. o. Sp. k. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację urządzenia wodnego (rowu otwartego) i budowę nowego urządzenia wodnego- rowu na działkach nr: 836/3, 977/1, 980/2, 986/2, 987/2, 988 obręb Południe, gmina Bielawa
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Cisowska , w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  29‑08‑2017 12:11:45
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2022 12:01:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie