Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ludwika Waryńskiego w Bielawie i granicy z Jdłownikiem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Bielawa, 16 kwietnia 2024r.

 

GP.6721.3.2023

 

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Ludwika Waryńskiego w Bielawie i granicy z Jodłownikiem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm./ w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2023r. poz. 1688/ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Ludwika Waryńskiego w Bielawie i granicy z Jodłownikiem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 23 kwietnia 2024r. do 24 maja 2024r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie – pokój nr 26, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 16 maja 2024r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pl. Wolności 1, w sali nr 21.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego (wzór formularza dostępny pod linkiem https://bielawa.finn.pl/bipkod/18785153) – do Burmistrza Miasta Bielawa na adres Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 lub poczty elektronicznej na adres: um@um.bielawa.pl lub za pomocą platformy ePUAP - w terminie do dnia 10 czerwca 2024r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Składający wniosek wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres korespondencyjny lub numer telefonu.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zmianami/ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024r.

Pliki do pobrania

22‑04‑2024 10:39:04
Dokumenty:
Plik pdf MPZP Bielawa Waryńskiego - uchwała załącznik nr 2 i 3 uzasadnienie.pdf
22‑04‑2024 10:40:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
484KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif MPZP Bielawa Waryńskiego - załącznik nr 1.tif
22‑04‑2024 10:40:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
11,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PONŚ MPZP Bielawa Waryńskiego - tekst prognozy.pdf
22‑04‑2024 10:40:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tif PONŚ MPZP Bielawa Waryńskiego - załacznik graficzny.tif
22‑04‑2024 10:40:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
9,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anita Kubicz-Lisiecka
email: akubicz-lisiecka@um.bielawa.pl
, w dniu:  12‑04‑2024 14:08:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Kubicz-Lisiecka
email: akubicz-lisiecka@um.bielawa.pl
, w dniu:  12‑04‑2024 14:08:29
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2024 10:40:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive