OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Ludwika Waryńskiego w Bielawie i granicy z Jodłownikiem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały nr LXXI/639/2023 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Ludwika Waryńskiego w Bielawie i granicy z Jodłownikiem .

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl - w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18 oraz na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl, do dnia 30 czerwca 2023 r., do Burmistrza Miasta Bielawa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Anita Kubicz-Lisiecka , w dniu:  12‑05‑2023 12:19:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Kubicz-Lisiecka
email: akubicz-lisiecka@um.bielawa.pl
, w dniu:  12‑05‑2023 12:19:25
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2023 10:11:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive