OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w Bielawie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w Bielawie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały nr LXXXIV/759/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w Bielawie.

Na podstawie art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 26 oraz na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl.

Wnioski można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego (wzór formularza dostępny pod linkiem https://bielawa.finn.pl/bipkod/18785153)do Burmistrza Miasta Bielawa na adres Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 lub poczty elektronicznej na adres: um@um.bielawa.pl lub za pomocą platformy ePUAP - w terminie do dnia 28 czerwca 2024r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Składający wniosek wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres korespondencyjny lub numer telefonu.

Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  31‑05‑2024 07:59:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  31‑05‑2024 07:59:34
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2024 08:04:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie