OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie linii kolejowej do Srebrnej Góry i Campingu Sudety w Bielawie


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy uchwały nr LXXX/718/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie linii kolejowej do Srebrnej Góry i Campingu Sudety w Bielawie.

Na podstawie art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 26 oraz na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl.

Wnioski można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego (wzór formularza dostępny pod linkiem https://bielawa.finn.pl/bipkod/18785153)do Burmistrza Miasta Bielawa na adres Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 lub poczty elektronicznej na adres: um@um.bielawa.pl lub za pomocą platformy ePUAP - w terminie do dnia 23 lutego 2024r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Składający wniosek wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres korespondencyjny lub numer telefonu.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa , zwany dalej: "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail: um@um.bielawa.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779

2.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu tj. procedury planistycznej (rozpatrzenie wniosków/uwag) związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrywaniem wniosków/uwag.

4.Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.(Uwaga: dostęp, usunięcie, ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych oraz pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. Prawo dostępu przysługujące osobie której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1,z późn. zm.) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).

5.Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa pod adresem https://bielawa.finn.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz na stronie Gminy Bielawa pod adresem https://um.bielawa.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych

 

Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  15‑01‑2024 09:38:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  15‑01‑2024 09:38:50
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2024 09:44:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie