Konkursy na stanowiska pracy


Klauzula Informacyjna – Proces Rekrutacji

24‑05‑2018 11:04:10

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, o tym, że:

1.    Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy Placu Wolności 1 w Bielawie
2.    Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielawie jest Pan Łukasz Kudra, Tel. 74 83 28 779, e-mail: iod@um.bielawa.pl

3.    Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą  przetwarzane w celu przeprowadzania obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody(art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.     

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie     

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4.    Odbiorcą Państwa danych będą upoważnieni pracownicy Urzędu  Miejskiego w  Bielawie

5.    Kandydat ma prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie konieczności dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych,  dane będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną przewidzianą w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

7.    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

8.    Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

*     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Bielawa, dnia 24.05.2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej

31‑05‑2019 10:54:39
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko komendanta Straży Miejskiej

14‑05‑2019 15:30:20
Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko komendanta Straży Miejskiej (14.05.2019r)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko komendanta Straży Miejskiej

09‑05‑2019 15:18:35

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko komendanta Straży Miejskiej

Konkurs unieważniony

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 92/19 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 kwietnia 2019 r.

30‑04‑2019 14:49:14
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego

16‑04‑2019 15:37:34
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego

01‑04‑2019 15:00:37
Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Referatu Promocji i Rozwoju

26‑03‑2019 15:53:24
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Referatu Promocji i Rozwoju
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko informatyka w Referacie Informatyki

22‑03‑2019 14:54:38
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko informatyka w Referacie Informatyki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko Audytora Wewnętrznego

13‑03‑2019 12:48:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marcin Raś
email: maras@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  06‑10‑2016 08:40:38
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2019 10:57:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie