Komisja Rewizyjna


SKŁAD OSOBOWY KOMISJI

 1. Jarosław Florczak       Przewodniczący    

 2. Rafał Kuśmierek         Z-ca Przewodniczącego

 3. Krzysztof Molasy

 4. Krzysztof Możejko

 5. Andrzej Owczarek

 6. Kazimierz Rachowiecki

 7. Norbert Warchoł

 8. Władysław Kroczak

 9. Adam Pajda

Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych - w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole przewidziane w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę Miejską.

Zakres działania Komisji:

- kontrolowanie działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i formalno-rachunkowym,

- badanie gospodarki finansowej, w tym realizacji budżetu gminy,

- opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,

- przeprowadzanie kontroli:

1) kompleksowych - obejmujących całość działalności kontrolowanego podmiotu,

2) problemowych - obejmujących wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności podmiotu, stanowiące fragment jego działalności,

3) sprawdzających - podejmowanych w celu ustalenia czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku działań kontrolowanego podmiotu.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 4. Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielawie w zakresie powierzonych zadań w roku 2016.

 5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016r.

 6. Przygotowanie kolejnego posiedzenia Komisji.

 7. Sprawy różne, w tym zlecone przez Radę.

 

 

Ad.1

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczyła radna Marta Masyk – Przewodnicząca Komisji, uczestniczyli radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji powitała radnych oraz gości spoza Rady Miejskiej, następnie na podstawie listy obecności radnych stwierdziła, że podczas rozpoczęcia posiedzenia obecnych było radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał i wniosków.

 

Lista obecności gości spoza Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2

Przedstawiony przez Przewodniczącą Komisji porządek posiedzenia został przyjęty, przy obecności 6 radnych.

 

Ad.3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty bez uwag.

 

Ad.4

Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielawie

- informacja pisemna (sprawozdanie) stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na posiedzeniu obecny był Komendant Straży Miejskiej p.Grzegorz Nowak, który udzielał dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na pytania członków Komisji dot.funkcjonowania Straży Miejskiej.

 

Ad.5

Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt sprawozdania z pracy Komisji za 2016r., który został przez Komisje omówiony.

 

 

Ad.6

Przygotowanie kolejnego posiedzenia Komisji:

- Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, zgodnie z planem pracy Komisji, odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017r. - Komisja będzie kontynuowała kontrole funkcjonowania Straży Miejskiej.

 

W związku z powyższym Komisja wnioskuje o przygotowanie i przekazanie pisemnej informacji dot.funkcjonowania i organizacji czasu pracy Straży Miejskiej w okresie wiosenno-letnim.

 

Ad.7

Spraw zleconych przez Radę nie było.

 

Innych spraw ani tematów nie zgłoszono.

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Komisji zakończyła obrady Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

 

 

 

Protokół sporządziła:                                                           Przewodnicząca Komisji

Lidia Kozłowska-BRM                                                                  Marta Masyk

Informacja wytworzona przez:
Lidia Kozłowska
email: lkozlowska@um.bielawa.pl tel.:74 8328 704
, w dniu:  27‑03‑2017 12:15:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  27‑03‑2017 12:15:21
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2018 13:51:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive