OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wysokiej, Korczaka i byłej linii kolejowej


OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wysokiej, Korczaka i byłej linii kolejowej, przyjętego uchwałą nr VI/45/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 stycznia 2007 roku, opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 79 z dnia 23.03.2007r., poz. 898, wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy Uchwały LXXIII/663/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wysokiej, Korczaka i byłej linii kolejowej, przyjętego uchwałą nr VI/45/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 stycznia 2007 roku, opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 79 z dnia 23.03.2007r., poz. 898.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl w terminie do dnia 28 lipca 2023r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18, oraz na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl, do dnia 28 lipca 2023 r., do Burmistrza Miasta Bielawa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa , zwany dalej: "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail: um@um.bielawa.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.

2.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu tj. procedury planistycznej (rozpatrzenie wniosków/uwag) związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrywaniem wniosków/uwag.

4.Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.(Uwaga: dostęp, usunięcie, ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych oraz pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. Prawo dostępu przysługujące osobie której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1,z późn. zm.) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).

5.Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa pod adresem https://bielawa.finn.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz na stronie Gminy Bielawa pod adresem https://um.bielawa.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych

Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  04‑07‑2023 12:06:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  04‑07‑2023 12:06:52
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2023 12:33:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie