Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020


Zapraszenie do składania propozycji projektów do LPR

30‑08‑2017 12:20:42

Przedłużenie terminu składania propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata2014-2020 do dnia 23 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Gmina Bielawa realizując zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata2014-2020 przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej nr 26/248/16 z dnia 31.08.2016r. i  zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej  nr 31/309/17 z dnia 11.01.2017r.  oraz mając na uwadze  oczekiwania interesariuszy  umożliwia  wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji oraz zadań inwestycyjnych zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji  ale mających wpływ na poprawę zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji zjawisk negatywnych.

Zapraszamy do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie LPR.

Składane propozycje projektów szczególnie  te , które występują poza obszarem rewitalizacji wymagają szczegółowego uzasadnienia ich wpływu na obszar rewitalizacji dokumentujący planowaną poprawę jakości życia w wyznaczonym obszarze rewitalizacji w wyniku ich realizacji.

Propozycję projektów można zgłaszać : od  dnia  8  sierpnia2017r.     do dnia 18 sierpnia 2017r.  do dnia 23 sierpnia 2017 r.

Projekty rewitalizacyjne  inwestorzy będą mogli finansować z wykorzystaniem  różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w LPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WD 2014-2020. Ponadto zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym stopniu na kwestie infrastrukturalne.

Co do zasady  projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją.  Poza obszarem rewitalizowanym mogą być zlokalizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją w Gminie Bielawa to ulice :  Brzeżna, Czerwona, Górska, Handlowa, Kasztanowa, Kolejowa, Kopernika, Lipowa, Mała, Młodych nr 20 i 22, Nowobielawska, Ostroszowicka nr 1-10, Piastowska, Pocztowa nr 1-7, Polna, Prosta, Przodowników Pracy, Sienkiewicza, Strażacka, Tkacka, Waryńskiego, Wolności nr 1-87, Wysoka, Żeromskiego Stefana nr 1 -39.

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą
o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres ezielinska@um.bielawa.pl.W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką  podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem http://bielawa.badanie.net/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem.

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer (74) 83-28-708 w godzinach od 7.30 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres (ezielinska@um.bielawa.pl).

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną    umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację,
a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.

W przypadku intencji ubiegania się o wsparcie projektu ze środków Unii Europejskiej niezbędne informacje dot. programów można uzyskać:

  1. W zakresie  RPO WD 2014 -  2020 - www.rpo.dolnyslask.pl
    2.W zakresie  pozostałych programów operacyjnych - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
    Można również skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, pife@dolnyslask.pl, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 31/309/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 11 stycznia 2017

30‑08‑2017 12:15:37
Uchwała Nr 31/309/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016

30‑08‑2017 12:08:57
Uchwała Nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 19/180/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2016

30‑08‑2017 11:27:02
Uchwała Nr 19/180/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Barbara Lemańska
email: blemanska@um.bielawa.pl tel.:748328754
, w dniu:  30‑08‑2017 11:18:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Lemańska
email: blemanska@um.bielawa.pl tel.:748328754
, w dniu:  30‑08‑2017 11:18:11
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2017 12:26:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie