Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności

 

Urząd Miejski w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielawie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020.09.22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych,

  • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Miejski w Bielawie nie jest uprawniony, np. uchwały Rady Miejskiej Bielawy przygotowane za pomocą programu Legislator, czy sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, nie są w pełni dostępne cyfrowo,

  • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 r.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2019.04.05 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej (https://bielawa.finn.pl) spełnia wymagania w 90 %).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kudra dostepnosc@um.bielawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 832 87 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera się w nowej karcie) 

Dostępnośc architektoniczna

Urząd Miejski w Bielawie zlokalizowany jest w dwóch budynkach – pl. Wolności 1 oraz ul. Piastowska 1.

Budynek na pl. Wolności 1 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu pojawia się pracownik, który udziela informację o sposobie załatwienia sprawy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w Biurze Podawczym na parterze w pokoju nr 1 (po prawej stronie od wejścia do budynku). Toaleta ogólnie dostępna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się z boku budynku od strony parkingu przy ul. Stefana Żeromskiego. Przed budynkiem umiejscowiony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Piastowskiej 1 jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu.

Z uwagi na konstrukcję budynków, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Brak wind w budynkach. Schody w obu budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

W pobliżu obu lokalizacji, na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Miejski można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

 

Plik pdf Raport z dostępności
30‑03‑2021 08:51:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2021 10:31:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie