Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wysokiej, Korczaka i byłej linii kolejowej w Bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt. 9 oraz 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023r. poz. 977/ w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2023r. Poz. 1688/ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wysokiej, Korczaka i byłej linii kolejowej w Bielawie przyjętego uchwałą nr LXXIII/663/2023 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wysokiej, Korczaka i byłej linii kolejowej, przyjętego uchwałą nr VI/45/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 stycznia 2007 roku, opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 79 z dnia 23.03.2007r., poz. 898, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 9 listopada 2023r. do 7 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 7 grudnia 2023r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pl. Wolności 1, w sali nr 21.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zmianami/ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023r.

Pliki do pobrania

08‑11‑2023 10:17:56
Dokumenty:
Plik pdf zm. mpzp Wysokiej, Korczaka i linii kolejowej PONŚ do wyłożenia.pdf
08‑11‑2023 10:25:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zm. mpzp Wysokiej, Korczaka i linii kolejowej - projekt tekstu do wyłożenia.pdf
08‑11‑2023 10:25:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zm. mpzp Wysokiej, Korczaka i linii kolejowej - uzasadnienie do wyłożenia.pdf
08‑11‑2023 10:25:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska , w dniu:  31‑10‑2023 09:59:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  31‑10‑2023 09:59:06
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2023 10:25:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie