OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków i ekologicznego centrum odzysku w Bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt. 9 oraz 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm./ zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków i ekologicznego centrum odzysku w Bielawie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotem ponownego wyłożenia, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są wyłącznie ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem ITo, zawarte w § 17 tekstu przedmiotowego planu miejscowego.

 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 24 października 2022 r. do 23 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 12 w dużej sali konferencyjnej nr 316 na II piętrze Dolnośląskiego Art-Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19 c w Bielawie.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2022r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm./ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2022 r.

Pliki do pobrania

21‑10‑2022 13:50:59
Dokumenty:
Plik pdf Bielawa ECO2.Kopia_ps.pdf
21‑10‑2022 13:54:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PROG_SROD_4.pdf
21‑10‑2022 13:54:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf uzasadnienieProjMPZP.pdf
21‑10‑2022 13:54:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska , w dniu:  14‑10‑2022 09:29:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  14‑10‑2022 09:29:44
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2022 13:54:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie