Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Cmentarza Komunalnego i Cegielni w Bielawie


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2021r., poz.741 ze zm./ zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Cmentarza Komunalnego i Cegielni w Bielawie,

obejmującej teren oznaczony na rysunku planu symbolem MNU

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 grudnia 2021r. do 26 stycznia 2022r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu (w związku z ograniczonym dostępem do urzędu wskazane jest aby zamiar osobistego zapoznania się z wyłożonymi dokumentami poprzedzić kontaktem telefonicznym na nr 74 83-28-743, 751, 744). Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 25 stycznia 2022r. o godz. 12 00 w holu Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2022r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm./ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2022r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa , zwany dalej: "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail: um@um.bielawa.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.

 

2.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu tj. procedury planistycznej (rozpatrzenie wniosków/uwag) związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrywaniem wniosków/uwag.

 

4.Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.(Uwaga: dostęp, usunięcie, ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych oraz pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. Prawo dostępu przysługujące osobie której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1,z późn. zm.) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)

 

5.Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa pod adresem https://bielawa.finn.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz na stronie Gminy Bielawa pod adresem https://um.bielawa.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych

Pliki do pobrania

23‑12‑2021 10:11:12
Dokumenty:
Plik pdf UCHWAŁA NR.pdf
23‑12‑2021 10:12:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Bielawa_Cegielnia_fragment_07.12.2021.pdf
23‑12‑2021 10:12:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PROG_SRODOWISKA-3.pdf
23‑12‑2021 10:12:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
23‑12‑2021 10:12:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maja Sobierajska , w dniu:  13‑12‑2021 12:23:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maja Sobierajska
email: msobierajska@um.bielawa.pl tel.:748328751
, w dniu:  13‑12‑2021 12:23:09
Data ostatniej aktualizacji:
23‑12‑2021 10:13:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie