Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy J. Korczaka w Bielawie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt. 9 oraz 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm./ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy J. Korczaka w Bielawie, przyjętego uchwałą Nr XLVI/363/02 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 kwietnia 2002 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 135 z dnia 25 czerwca 2002 r. poz. 1863, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w godzinach pracy urzędu (w związku z ograniczonym dostępem do urzędu wskazane jest aby zamiar osobistego zapoznania się z wyłożonymi dokumentami poprzedzić kontaktem telefonicznym na nr 74 83-28-743, 751, 744). Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w holu Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, spełniającej wymogi art. 18 ust.3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2020 r. poz. 283 ze zm./ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa, zwany dalej: "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panem Łukaszem Kudra, pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tj. artykułu 6 ust. 1 lit. c stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz artykułu 6 ust. 1 lit. e stanowiącego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

 1. ) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu tj. procedury planistycznej (rozpatrzenie wniosków/uwag) związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 1. ) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (stanowi wymóg ustawowy), gdyż przesłankę do ich przetwarzania stanowi przepis prawa tj. obowiązek wynika z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1587) oraz zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO.

 

 1. ) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrywaniem wniosków/uwag.

 

 1. ) Dane będą przechowywane w okresie sporządzenia oraz obwiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w późniejszym etapie przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

 

 1. ) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. ) Administrator przekaże dane osobowe następującym odbiorcom: uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

 1. ) Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przeniesienia.

 

 1. ) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 2. ) W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

 1. ) Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pliki do pobrania

05‑06‑2020 15:40:00
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała.pdf
05‑06‑2020 15:40:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik graficzny.pdf
05‑06‑2020 15:40:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
898KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
05‑06‑2020 15:40:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf
05‑06‑2020 15:40:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  29‑05‑2020 11:54:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  29‑05‑2020 11:54:17
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2020 15:40:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie