Opłata od posiadania psa


UCHWAŁA Nr XVI/117/07
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Bielawa opłaty od posiadania psów, terminów
płatności tej opłaty i sposobu jej poboru oraz zwolnień z tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art 18a ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie miasta Bielawa opłatę od posiadania psów.

§ 2

Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa.
Opłata określona w ust. 1 płatna jest w dwóch ratach bez wezwania na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta w terminie:
    I rata - do dnia 15 maja,
    II rata - do dnia 15 listopada
    roku podatkowego, za który uiszcza się opłatę.
Jeżeli obowiązek zapłaty powstał w innych terminach niż określone w § 2 ust. 2 opłatę wpłaca się bez wezwania do dnia 15 następnego miesiąca.

§ 3

Obowiązek uiszczenia opłaty określonej w § 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w danym roku podatkowym, stawkę roczną opłaty oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 4

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
1/ od psów wziętych ze schroniska dla zwierząt funkcjonującego na terenie miasta Dzierżoniowa.
2/ od psów do 2 miesiąca życia.

§ 5

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XLIII/321/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku oraz uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/321/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  03‑12‑2019 07:41:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Horbaczyk
email: ghor@um.bielawa.pl
, w dniu:  03‑12‑2019 07:41:35
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2019 11:41:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie