Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą bielawską w Bielawie, przyjętego Uchwałą Nr L/370/2006 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami/ oraz Uchwały  Rady Miejskiej Bielawy nr 7/53/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla obszaru pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą bielawską w Bielawie,  przyjętego Uchwałą Nr L/370/2006 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 roku , wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko


Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 10 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 18, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie w pok. nr 15.

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, spełniającej wymogi z art.18 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa, zwany dalej "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panem Łukaszem Kudra, pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.
        
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tj. artykułu 6 ust. 1 lit. c stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz artykułu 6 ust. 1 lit. e stanowiącego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
       
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu tj. rozpatrzenie wniosków/uwag na potrzeby ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (stanowi wymóg ustawowy), gdyż przesłankę do ich przetwarzania stanowi przepis prawa tj. obowiązek wynika z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1587) oraz zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrywaniem wniosków/uwag.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w późniejszym etapie przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
       
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
       
7. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym odbiorcom: uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

8. Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie
10‑07‑2019 08:28:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt Uchwały
10‑07‑2019 08:27:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  27‑06‑2019 14:12:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  27‑06‑2019 14:12:53
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2019 13:59:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie