Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „A” ograniczonego: zakładem „Bester”, ul. Wojska Polskiego, ul. Sikorskiego w Bielawie, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/214/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2004 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 249 z dnia 14.12.2004 roku poz. 4106, wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy Uchwały Nr VIII/77/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „A” ograniczonego: zakładem „Bester”, ul. Wojska Polskiego, ul. Sikorskiego w Bielawie, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/214/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2004 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 249 z dnia 14.12.2004 roku poz. 4106.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl, do dnia 31 maja 2019 r., do Burmistrza Miasta Bielawa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  30‑04‑2019 11:37:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  30‑04‑2019 11:37:48
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2019 11:38:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie