Ogłoszenie Burmistrza Miasta BIelawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ronda Bieltexu oraz ulicy Wodnej w Bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami/ oraz Uchwały Rady Miejskiej Bielawy Nr 41/377/17 z dnia 27 września 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ronda Bieltexu oraz ulicy Wodnej w Bielawie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru w rejonie ronda Bieltexu oraz ulicy Wodnej w Bielawie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 18, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie w pok. nr 15.

 

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, spełniającej wymogi z art.18 ust. 3 ww. ustawy.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 roku.

Pliki do pobrania

23‑05‑2019 13:21:58
Dokumenty:
Plik pdf MPZP_rysunek.pdf
23‑05‑2019 13:22:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf uchwała.pdf
23‑05‑2019 13:22:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf prognoza.pdf
23‑05‑2019 13:22:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf uzasadnienie.pdf
23‑05‑2019 13:22:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  20‑05‑2019 08:31:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  20‑05‑2019 08:31:46
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 13:22:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie