GP.6730.23.2019


Zgodnie z art. 49 w związku z art. 49a oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części istniejącego lokalu usługowego (z usługi finansowej na usługę salonu masażu), w Bielawie, przy ul. J. III Sobieskiego 9A, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 593 obręb Osiedle. Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bielawa, pl. Wolności 1, pokój nr 18. Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy w terminie 7 dni od dnia publicznego obwieszczenia mogą (w godzinach pracy urzędu) zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa w dniu 07.05.2019 r.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielawa.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 36 k.p.a. powyższa sprawa nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a., z uwagi na konieczność skutecznego zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 § 1 informuję, że sprawia zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.05.2019 r.

 

 

 

a/a.

Sprawę prowadzi: Łukasz Subocz 74-832-87-51

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  07‑05‑2019 08:57:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  07‑05‑2019 08:57:06
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2019 08:57:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie