Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielawa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie


 

Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081 ze zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie.

Prace nad projektem zmiany planu zainicjowano Uchwałą Nr 57/511/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana planu stanowi fragmentaryczną zmianę części tekstowej Uchwały Nr 8/60/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 kwietnia 2015  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 2046. Zmiana ta ma na celu uzupełnienie §11 obowiązującego planu miejscowego w zakresie ustalenia minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (tj. pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową). Zmiana planu dotyczy wyłącznie części tekstowej uchwały, a zatem część graficzna obowiązującego planu miejscowego nie ulegnie zmianie.

Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu uzgodniono z:

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu - pismem z dnia 16 listopada 2018 r., znak: WSI.410.538.2018.KM,

2) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dzierżoniowie - pismem z dnia 13 listopada 2018 r., znak: ZNS-623-07/MP/18.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu wynika z faktu, iż projekt zmiany planu stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu i realizacja postanowień tego projektu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, pokój Nr 18 - w godzinach urzędowania.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  28‑11‑2018 09:00:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Zarzycka
email: izarzycka@um.bielawa.pl tel.:74 8328744 fax: admin
, w dniu:  28‑11‑2018 09:00:19
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2018 09:01:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie